Regulamin

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach Świat Eventów z dnia 01 stycznia 2016 roku

&1

Postanowienia ogólne

 1. Uczestnikiem szkoleń organizowanych przez Świat Eventów zwanego dalej Organizatorem, może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, niezależnie od posiadanego wykształcenia czy miejsca zamieszkania.
 2. Regulamin określa ogólne zasady organizacji i tok szkoleń oraz związane z nimi prawa i obowiązki Uczestników szkoleń.
 3. Regulamin ustala ogólne zasady rejestracji Uczestników na szkolenia organizowane przez Organizatora.

&2

Oferta szkoleniowa

 1. Szczegółowa oferta szkoleniowa Organizatora dostępna jest na stronie internetowej www.swiateventow.com
 2. Organizator  zobowiązany jest do zapewnienia:
  1. Kadry dydaktycznej, posiadającej umiejętności odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć
  2. Sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu szkolenia
  3. Dodatkowych świadczeń w zależności od szkolenia, zapisanych w ofercie szkolenia, do pobrania ze strony internetowej Organizatora www.swiateventow.com, takich jak przerwy kawowe, lunch, materiały piśmiennicze i szkoleniowe.
 3. Szkolenia są prowadzone według autorskich programów Organizatora, przedstawionych w opisach szkolenia na stronie internetowej Organizatora.
 4. Szkolenia prowadzone są dla grup od 4 do 20 osób, w zależności od szkolenia.
 5. Szkolenia są odpłatne.
 6. Uczestnik otrzymuje certyfikat zaświadczający uczestnictwio w szkoleniu.

&3

Rejestracja na szkolenia

 1. O przyjęcie na szkolenia mogą ubiegać się osoby spełniające warunki określone w &1.
 2. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe uiszczenie opłaty za szkolenie.
 3. Zgłoszenia na szkolenia są przyjmowane przy pomocy elektronicznych formularzy zgłoszeniowych, dostępnych poprzez stronę internetową www.swiateventow.com.
 4. Uczestnik jest zobowiązany wnieść stosowną opłatę za wybrane szkolenie na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury pro forma, wysłanej na podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy, w terminie 7 dni roboczych od daty wystawienia dokumentu, nie później jednak, niż na 2 dni przed terminem szkolenia.
 5. Opłatę należy wpłacić na konto:
  1. Idea Bank 33 195 0000 1200 6078 9146 10 002
  2. Nazwa odbiorcy: Świat Eventów
  3. Adres odbiorcy: Kopalniana 22B/21, 01-321 Warszawa
  4. Tytuł przelewu: imię i nazwisko Uczestnika oraz termin szkolenia
 6. W przypadku niewniesienia opłaty w ustalonym terminie Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników.
 7. W przypadku stosowania określonej diety Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o swoich wymaganiach żywnościowych Organizatora nie później niż na 3 dni roboczych przed terminem szkolenia.

&4

Zasady rezygnacji ze szkolenia

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać drogą mailową na adres biuro@swiateventow.com
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu wcześniej niż 14 dni przed terminem szkolenia Uczestnikowi zwracana jest cała wpłacona kwota, 14 – 7 dni 70% wpłaconej kwoty. Wpłacona kwota nie jest zwracana w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem szkolenia.
 3. Osoba, która zrezygnowała ze szkolenia nie otrzymuje certyfikatu uczestnictwa, ani żadnych innych świadczeń zawartych w programie szkolenia.
 4. W przypadku, gdy szkolenie zostaje odwołane z winy Organizatora Uczestnikom przysługuje zwrot całej wpłaconej kwoty.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu lub zmiany terminu w przypadku, gdy nie zbierze się grupa minimum 5 osób. W takiej sytuacji Uczestnik decyduje czy chce zapisać się na inny termin czy odebrać całą wpłaconą kwotę i o swoim wyborze informuje Organizatora drogą mailową na adres biuro@swiateventow.com.

&5

Promocje

 1. Dostępne promocje

„Studenci się szkolą”

Każdy student po okazaniu legitymacji studenckiej otrzymuje 35% rabatu od ceny regularnej netto na wybrane szkolenie z oferty. Aby wziąć udział w promocji należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie www.swiateventow.com, na wybrany termin szkolenia oraz w polu „Korzystam z promocji” wybrać opcję “Studenci się szkolą”.

Standardowy koszt wybranego szkolenia zostanie pomniejszony o 35% ceny netto.

Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ważności legitymacji przed rozpoczęciem szkolenia, zatem Uczestnik musi mieć ją przy sobie.

„Więcej znaczy taniej”

Zapisując się na minimum dwa szkolenia z oferty, otrzymasz rabat całościowy w wysokości 20% od cen regularnych netto. Kupując pakiet czterech szkoleń z oferty dostajesz 30% rabatu od cen regularnych netto. Aby wziąć udział w promocji należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie www.swiateventow.com, na wybrany termin szkolenia oraz w polu „Korzystam z promocji” wybrać “Więcej znaczy taniej”.

„Stały klient”

Byłeś przynajmniej na jednym naszym szkoleniu? Jeśli tak, to możesz skorzystać z 15% rabatu od ceny regularnej netto na kolejne szkolenie z naszej oferty. Aby wziąć udział w promocji należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie www.swiateventow.com, na wybrany termin szkolenia oraz w polu „Korzystam z promocji” wybrać “Stały Klient”

2. Promocje nie wiążą się ze sobą oraz z innymi zniżkami i promocjami.

&6

Zasady wystawiania faktur za szkolenia

 1. Uczestnik, który chce otrzymać fakturę Vat jest zobowiązany do wpisania w formularzu zgłoszeniowym danych, na jakie ma zostać wystawiona faktura (pełna nazwa firmy, adres, NIP).
 2. Na podstawie podanych w formularzu danych wystawiana jest faktura pro forma.
 3. Po opłaceniu faktury pro forma Organizator do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty wystawi i wyśle pocztą elektroniczną oryginał faktury Vat. Uczestnik może zgłosić chęć otrzymania faktury w wersji papierowej.

&7

Zasady współpracy z firmami

 1. Jeżeli firma chciałaby wysłać większą grupę pracowników to może zarezerwować szkolenie zamknięte. Szkolenie zamknięte może być wybrane ze szkoleń znajdujących się w ofercie szkoleniowej na stronie Organizatora lub być specjalnie dostosowane do specyfiki firmy i potrzeb pracowników.
 2. W przypadku szkoleń zamkniętych prosimy o kontakt dlafirm@swiateventow.com, tel.: 519 148 094.

 •  Kopalniana 22B/21
  01-321 Warszawa
 • tel. +48 502 126 386
 •  biuro@swiateventow.com